Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín do Láithreán Gréasáin tionscadail maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin i rith shrianta Covid 19

“I gcomhréir le riachtanais treoirlínte náisiúnta do thionscadail bhonneagair, críochnaíodh an chéad chéim de thionscadal an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór agus deimhnítear go n-oireann an tionscadal i dtaobh cúrsaí straitéiseacha de do bheartais agus cláir reatha agus sainaithníodh an gá atá leis an scéim agus a cuspóirí.

Sainaithníodh réimse fairsing srianta agus gnéithe laistigh den limistéar staidéir don tionscadal a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar roghanna inmharthana scéime a shainaithint agus a mheasúnú.

Is féidir linn idirchaidreamh a dhéanamh anois leis an bpobal agus torthaí an staidéir ar na srianta a chur i láthair agus chun aiseolas a lorg ar roghanna na scéime a sainaithníodh mar chuid de Chéim 2 – Roghnú na Rogha. I gcomhréir le srianta agus comhairle reatha Covid-19, áfach, cuireadh gach comhairliúchán agus cruinniú poiblí aghaidh ar aghaidh siar go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Nuair a chuirtear san áireamh go leanann srianta Covid 19 a bheith i bhfeidhm, cé go bhfuil laghdú ag teacht orthu, lorgaímid go nglacann an pobal páirt i bhfoirm comhairliúcháin ar líne a bheidh ar fáil trí láithreán gréasáin an tionscadail, anuas ar eolas i nuachtáin áitiúla. Eagraíodh go mbeidh an comhairliúchán seo ar siúl ar líne agus sa phost ón 2 go dtí an 5 Meitheamh agus is féidir aighneachtaí a sheoladh ar aghaidh go dtí an 26 Meitheamh. Tá comhairliúchán á fhógairt faoi láthair ar láithreán gréasáin an tionscadail agus i nuachtáin áitiúla atá á scaipeadh i limistéar na scéime ón 2 go dtí an 3 Meitheamh.

Más mian leat labhairt le ball foirne den tionscadal faoi cheist ar leith, is féidir leat é sin a dhéanamh trí ghlao ar 01 8108000 idir 09:00 agus 17:00 uair ón 2 go dtí an 5 Meitheamh.

Ón 8 Meitheamh ar aghaidh, leanfaimid ag dul i ngleic le haon cheisteanna faoin tionscadal ar an nguthán nó ar ríomhphost trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil ar an leathanach ‘Teagmháil a Dhéanamh Linn’ den láithreán gréasáin.

Beartaítear, a luaithe a bhaintear srianta Covid-19, go socrófar imeacht taispeána poiblí chun torthaí an staidéir ar na srianta agus roghanna chonair an bhealaigh a sainaithníodh a chur i láthair, agus chun aiseolas an phobail a lorg. Fógrófar an t-imeacht taispeána poiblí seo ar an láithreán gréasáin seo agus sna meáin áitiúla agus déanfar an t-eolas ábhartha a uaslódáil go dtí láithreán gréasáin an tionscadail roimh ré freisin.

Leanfaidh foireann an tionscadail ag tabhairt faoina ndualgais freisin, ach ní leanfar ar aghaidh le haon phríomhchinntí tionscadail a dhéanamh óna dteastaíonn ionchur nó aiseolas ón bpobal go dtí gur féidir linn idirchaidreamh díreach a dhéanamh trí chomhairliúchán poiblí.”

Tuigim

Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín do Láithreán Gréasáin tionscadail maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin i rith shrianta Covid 19

“I gcomhréir le riachtanais treoirlínte náisiúnta do thionscadail bhonneagair, críochnaíodh an chéad chéim de thionscadal an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór agus deimhnítear go n-oireann an tionscadal i dtaobh cúrsaí straitéiseacha de do bheartais agus cláir reatha agus sainaithníodh an gá atá leis an scéim agus a cuspóirí.

Sainaithníodh réimse fairsing srianta agus gnéithe laistigh den limistéar staidéir don tionscadal a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar roghanna inmharthana scéime a shainaithint agus a mheasúnú.

Is féidir linn idirchaidreamh a dhéanamh anois leis an bpobal agus torthaí an staidéir ar na srianta a chur i láthair agus chun aiseolas a lorg ar roghanna na scéime a sainaithníodh mar chuid de Chéim 2 – Roghnú na Rogha. I gcomhréir le srianta agus comhairle reatha Covid-19, áfach, cuireadh gach comhairliúchán agus cruinniú poiblí aghaidh ar aghaidh siar go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Nuair a chuirtear san áireamh go leanann srianta Covid 19 a bheith i bhfeidhm, cé go bhfuil laghdú ag teacht orthu, lorgaímid go nglacann an pobal páirt i bhfoirm comhairliúcháin ar líne a bheidh ar fáil trí láithreán gréasáin an tionscadail, anuas ar eolas i nuachtáin áitiúla. Eagraíodh go mbeidh an comhairliúchán seo ar siúl ar líne agus sa phost ón 2 go dtí an 5 Meitheamh agus is féidir aighneachtaí a sheoladh ar aghaidh go dtí an 26 Meitheamh. Tá comhairliúchán á fhógairt faoi láthair ar láithreán gréasáin an tionscadail agus i nuachtáin áitiúla atá á scaipeadh i limistéar na scéime ón 2 go dtí an 3 Meitheamh.

Más mian leat labhairt le ball foirne den tionscadal faoi cheist ar leith, is féidir leat é sin a dhéanamh trí ghlao ar 01 8108000 idir 09:00 agus 17:00 uair ón 2 go dtí an 5 Meitheamh.

Ón 8 Meitheamh ar aghaidh, leanfaimid ag dul i ngleic le haon cheisteanna faoin tionscadal ar an nguthán nó ar ríomhphost trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil ar an leathanach ‘Teagmháil a Dhéanamh Linn’ den láithreán gréasáin.

Beartaítear, a luaithe a bhaintear srianta Covid-19, go socrófar imeacht taispeána poiblí chun torthaí an staidéir ar na srianta agus roghanna chonair an bhealaigh a sainaithníodh a chur i láthair, agus chun aiseolas an phobail a lorg. Fógrófar an t-imeacht taispeána poiblí seo ar an láithreán gréasáin seo agus sna meáin áitiúla agus déanfar an t-eolas ábhartha a uaslódáil go dtí láithreán gréasáin an tionscadail roimh ré freisin.

Leanfaidh foireann an tionscadail ag tabhairt faoina ndualgais freisin, ach ní leanfar ar aghaidh le haon phríomhchinntí tionscadail a dhéanamh óna dteastaíonn ionchur nó aiseolas ón bpobal go dtí gur féidir linn idirchaidreamh díreach a dhéanamh trí chomhairliúchán poiblí.”

Tuigim

Scéim N25 ó Phort Láirge go dtí An Gleann Mór


Roghanna Conaire Bealaigh Comhairliúchán Poiblí uimh. 1


DÉ MÁIRT 2 MEITHEAMH – DÉ HAOINE 5 MEITHEAMH

GLAOIGH ORAINN AR: 01 8108000

AR OSCAILT IDIR 09:00 - 17:00


Clárófar do cheisteanna agus cuirfear ar aghaidh chuig an bhfoireann thionscadail iad agus tabharfaidh
an fhoireann freagra ort laistigh de 2 lá oibre. Nó féadfaidh tú aiseolas a fhágáil ar line thíos.

Fág Aiseolas

Cad atá ag tarlú anois?


Seo é an chéad cheann de na comhairliúcháin phoiblí agus is é an cuspóir atá leo cuireadh a thabhairt do bhaill an phobail tuairim a thabhairt ar na tograí. Cabhróidh na tuairimí sin le Comhairle Chontae Chill Chainnigh chun na roghanna bealaigh a fhorbairt le haghaidh Scéim an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór. Tá tús curtha anois leis an gCéim Roghnú Roghanna agus tá sí á cur chun cinn de réir ‘Treoirlínte Bainistíochta Tionscadal’ Bhonneagar Éireann.

Seo mórthionscadal bonneagair do Réigiún an Oirdheiscirt.

Roghnú Roghanna


Breithníodh i gCéim 1 den Phróiseas Roghnú Roghanna na bacainní aitheanta maidir le raon roghanna féideartha a fhorbairt i gcomhair measúnaithe laistigh den limistéar staidéir.

Rinneadh measúnú ar na roghanna seo faoi thrí cheannteideal Innealtóireacht, Comhshaol agus Geilleagar agus cuireadh sé rogha ar an ngearrliosta chun dul ar aghaidh sa Phróiseas Roghnú Roghanna. Tá na sé Rogha Conaire seo léirithe ar an léarscáil atá isteach leis an mbróisiúr seo agus tá léarscáileanna mionsonraithe de gach rogha conaire bealaigh ar fáil le híoslódáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ar na Roghanna Conaire Bealaigh le linn an chomhairliúcháin phoiblí seo. Déan machnamh cúramach ar na conairí bealaigh a chuirtear faoi do bhráid agus cuir do chuid tuairimí isteach trí chliceáil ar an gcnaipe Fág Aiseolas.

Tá na roghanna conaire bealaigh 600m ar leithead de ghnáth agus léiríonn na conairí sin na tailte ina bhféadfaí scéim bóthair a fhorbairt agus ní leithead iarbhír an bhóthair nó na dtailte a bheidh le fáil. Ba cheart a thabhairt ar aird go bhféadfar teorainn conaire bealaigh a athrú de réir mar a fhorbraíonn an tionscadal chun dul i ngleic le haon bhacainní nua a d’fhéadfadh teacht chun cinn i rith an phróisis comhairliúcháin agus deartha.

Breithneoidh an fhoireann thionscadail an t-aiseolas agus na tuairimí a gheofar tríd an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí seo mar chuid den phróiseas sa Chéim Roghnú Roghanna.

Sainaithneofar sa Chéim Roghnú Roghanna Conair Bhealaigh is Dealraithí a Roghnófar agus taispeánfar é sin ansin ag Imeacht Taispeána Poiblí amach anseo. Táthar ag súil go mbeidh sé sin ar siúl i R3 de 2020. Foilseofar nuashonruithe, nuacht agus sonraí maidir le comhairliúcháin phoiblí amach anseo ar an suíomh gréasáin seo agus fógrófar iad sa phreas áitiúil agus ar na meáin shóisialta.

Príomhchritéir mheasúnaithe le haghaidh na Roghanna Conaire Bealaigh

  • Geilleagar
  • Inrochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialta
  • Sábháilteacht
  • Comhtháthú
  • An comhshaol
  • Gníomhaíocht Choirp

Déan iniúchadh ar na roghanna bealaigh lenár léarscáil idirghníomhach


Déan machnamh cúramach ar na conairí bealaigh a chuirtear faoi do bhráid agus cuir do thuairimí isteach tríd an gceistneoir aiseolais ar líne a líonadh isteach.

Féach an léarscáil idirghníomhach

Íoslódáil ár mBróisiúr


Is féidir amharc ar an bhfaisnéis ar an suíomh seo freisin mar PDF is féidir a phriontáil mar aon le ceistneoir aiseolais is féidir a chur ar ais saor in aisce sa phost.

Íoslódáil an Bróisiúr

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo