Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín do Láithreán Gréasáin tionscadail maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin i rith shrianta Covid 19

“I gcomhréir le riachtanais treoirlínte náisiúnta do thionscadail bhonneagair, críochnaíodh an chéad chéim de thionscadal an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór agus deimhnítear go n-oireann an tionscadal i dtaobh cúrsaí straitéiseacha de do bheartais agus cláir reatha agus sainaithníodh an gá atá leis an scéim agus a cuspóirí.

Sainaithníodh réimse fairsing srianta agus gnéithe laistigh den limistéar staidéir don tionscadal a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar roghanna inmharthana scéime a shainaithint agus a mheasúnú.

Is féidir linn idirchaidreamh a dhéanamh anois leis an bpobal agus torthaí an staidéir ar na srianta a chur i láthair agus chun aiseolas a lorg ar roghanna na scéime a sainaithníodh mar chuid de Chéim 2 – Roghnú na Rogha. I gcomhréir le srianta agus comhairle reatha Covid-19, áfach, cuireadh gach comhairliúchán agus cruinniú poiblí aghaidh ar aghaidh siar go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Nuair a chuirtear san áireamh go leanann srianta Covid 19 a bheith i bhfeidhm, cé go bhfuil laghdú ag teacht orthu, lorgaímid go nglacann an pobal páirt i bhfoirm comhairliúcháin ar líne a bheidh ar fáil trí láithreán gréasáin an tionscadail, anuas ar eolas i nuachtáin áitiúla. Eagraíodh go mbeidh an comhairliúchán seo ar siúl ar líne agus sa phost ón 2 go dtí an 5 Meitheamh agus is féidir aighneachtaí a sheoladh ar aghaidh go dtí an 26 Meitheamh. Tá comhairliúchán á fhógairt faoi láthair ar láithreán gréasáin an tionscadail agus i nuachtáin áitiúla atá á scaipeadh i limistéar na scéime ón 2 go dtí an 3 Meitheamh.

Más mian leat labhairt le ball foirne den tionscadal faoi cheist ar leith, is féidir leat é sin a dhéanamh trí ghlao ar 01 8108000 idir 09:00 agus 17:00 uair ón 2 go dtí an 5 Meitheamh.

Ón 8 Meitheamh ar aghaidh, leanfaimid ag dul i ngleic le haon cheisteanna faoin tionscadal ar an nguthán nó ar ríomhphost trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil ar an leathanach ‘Teagmháil a Dhéanamh Linn’ den láithreán gréasáin.

Beartaítear, a luaithe a bhaintear srianta Covid-19, go socrófar imeacht taispeána poiblí chun torthaí an staidéir ar na srianta agus roghanna chonair an bhealaigh a sainaithníodh a chur i láthair, agus chun aiseolas an phobail a lorg. Fógrófar an t-imeacht taispeána poiblí seo ar an láithreán gréasáin seo agus sna meáin áitiúla agus déanfar an t-eolas ábhartha a uaslódáil go dtí láithreán gréasáin an tionscadail roimh ré freisin.

Leanfaidh foireann an tionscadail ag tabhairt faoina ndualgais freisin, ach ní leanfar ar aghaidh le haon phríomhchinntí tionscadail a dhéanamh óna dteastaíonn ionchur nó aiseolas ón bpobal go dtí gur féidir linn idirchaidreamh díreach a dhéanamh trí chomhairliúchán poiblí.”

Tuigim

Eolas an Tionscadail

Tá Scéim bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór an-tabhachtach mar go mbeidh sé mar phíosa de:

Tá sé i gceist ag Comhairle Chontae Chill Chainnigh, i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann, scéim a fhorbairt lena bhfeabhsófar thart ar 9.5 km den N25 idir Port Láirge agus An Gleann Mór. Tugtar Scéim Bóthair an N25 ó Phort Láirge go dtí An Gleann Mór ar an tionscadal seo.

  • An Líonra Iompar Treas-Eorpach.
  • Tionscadal Éireann 2040, ionchorpraithe leis an Chreat Náisiúnta Pleanála (CNP) agus Plean Forbartha Náisiúnta (2018-2027) (PFN).
  • Creat Infheistíochta Straitéiseach Iompar Tíre (CISIT)
  • Taisteal Chliste: Todhchaí Inbhuainaithe Iompar (2009-2020)
  • Straitéis Sábháilteachta Bóithre (2013-2020)
  • Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Réigiún na Oir-Dheiscearta. (2010-2022)

Dhein Tramore House Regional Design Office (THRDO) obair phleanála agus dearadh ar son Chomhairle Contae Chill Chainnigh don Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór idir 2007 agus 2011. Cuireadh an tionscadal ar fionraí ar chúiseanna eacnamaíochta. Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh anois tar éis Atkins a cheapadh chun cur chun cinn a dheanamh ar an tionscadal tríd an phróiséas pleanála agus dearadh. Ag braith ar chúrsaí chistithe, Déanfair fobairt ar an bpróiséas dearadh i dtréimhsí, le deiseanna don phobal páirt a ghlacadh sna cinntí a dheantar i ngach tréimhse. Beidh Atkins ag críochnú Tréimhse 1 go 4 de phróiséas pleanála agus dearadh an tionscadal (Tagair do alt Tréimhsí Tionscadail i gcomhair mionsonraí). Ba chóir nóta a dhéanamh go bhfuil seans go mbeidh athraithe san chonair bhealaigh is dealraithí a roghnófar ón gceann a dheanadh sanaithint ar san obair a dheanadh idir 2007 agus 2011.

Cuir Síos ar an Tionscadal


Tá Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór lonnaithe idir dhá phríomh-scéim seachbhealaigh timpeall ar Chathair Phort Láirge agus Ros Mhic Thriúin. Deanfaidh an scéim seo nasc idir Seachbhealach Ros Mhic Thriúin (le oscailt i 2019) agus Seachbhealach Chaithair Phort Láirge N25 (oscailte i 2009). Beidh thart ar 9.5km de phríomhbhóthair náisiúnta débhealach i gceist, ag cuir nasc idir an dá phíosa atá cheanna féin uasghrádaithe den N25.

Dhein THRDO forbairt agus scrúdú ar roghanna conaire bealaigh don Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór. Piocadh an chonair bhealaigh is dealraithí agus tá sé le feiceál san Plean Forbartha Chomhairle Condae Cill Chainnigh 2014-2020. Mar gheall ar athruithe in reachtaíocht timpeallachta, caighdeáin dearadh agus dul i bhfeidhm le riachtanais an Chóid Chaiteachais Phoiblí, Deanfaidh Atkins forbairt agus scrúdú ar roghanna conaire bealaigh agus piocfar an chonair bhealaigh is dealraithí nua. Tógfar an obair pleanála agus dearadh a dhein THRDO san áireamh mar phíosa den phróiséas seo. Tá Atkins tar éis sainiú ar cheantar staidéir don Scéim bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór, bunaithe ar srianta atá i bhfeidhim agus ag féachaint ar an raon iomlán de roghana bealaigh. Tá an cheantar staidéir le feiceál ar an mapa thíos, chomh maith le tús agus deireadh na scéime.

Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór is ea cuspóir de chuid Comhairle Chondae Chill Chainnigh agus Bonneagar Iompair Éireann mar gur feabhas bóithre tábhachtach é go mbeidh éifeacht dearfach aici ar trácht sa réigiún. Cúpla buntáiste den scéim ná laghdú brú tráchta, laghdú ama turas, feabhas iontaoifachta, compórd turas agus leibhéal níos airde sábháilteachta bóithre ar an mbealach.

Íoslódáil roghanna bealaigh

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo