Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín do Láithreán Gréasáin tionscadail maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin i rith shrianta Covid 19

“I gcomhréir le riachtanais treoirlínte náisiúnta do thionscadail bhonneagair, críochnaíodh an chéad chéim de thionscadal an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór agus deimhnítear go n-oireann an tionscadal i dtaobh cúrsaí straitéiseacha de do bheartais agus cláir reatha agus sainaithníodh an gá atá leis an scéim agus a cuspóirí.

Sainaithníodh réimse fairsing srianta agus gnéithe laistigh den limistéar staidéir don tionscadal a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar roghanna inmharthana scéime a shainaithint agus a mheasúnú.

Is féidir linn idirchaidreamh a dhéanamh anois leis an bpobal agus torthaí an staidéir ar na srianta a chur i láthair agus chun aiseolas a lorg ar roghanna na scéime a sainaithníodh mar chuid de Chéim 2 – Roghnú na Rogha. I gcomhréir le srianta agus comhairle reatha Covid-19, áfach, cuireadh gach comhairliúchán agus cruinniú poiblí aghaidh ar aghaidh siar go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Nuair a chuirtear san áireamh go leanann srianta Covid 19 a bheith i bhfeidhm, cé go bhfuil laghdú ag teacht orthu, lorgaímid go nglacann an pobal páirt i bhfoirm comhairliúcháin ar líne a bheidh ar fáil trí láithreán gréasáin an tionscadail, anuas ar eolas i nuachtáin áitiúla. Eagraíodh go mbeidh an comhairliúchán seo ar siúl ar líne agus sa phost ón 2 go dtí an 5 Meitheamh agus is féidir aighneachtaí a sheoladh ar aghaidh go dtí an 26 Meitheamh. Tá comhairliúchán á fhógairt faoi láthair ar láithreán gréasáin an tionscadail agus i nuachtáin áitiúla atá á scaipeadh i limistéar na scéime ón 2 go dtí an 3 Meitheamh.

Más mian leat labhairt le ball foirne den tionscadal faoi cheist ar leith, is féidir leat é sin a dhéanamh trí ghlao ar 01 8108000 idir 09:00 agus 17:00 uair ón 2 go dtí an 5 Meitheamh.

Ón 8 Meitheamh ar aghaidh, leanfaimid ag dul i ngleic le haon cheisteanna faoin tionscadal ar an nguthán nó ar ríomhphost trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil ar an leathanach ‘Teagmháil a Dhéanamh Linn’ den láithreán gréasáin.

Beartaítear, a luaithe a bhaintear srianta Covid-19, go socrófar imeacht taispeána poiblí chun torthaí an staidéir ar na srianta agus roghanna chonair an bhealaigh a sainaithníodh a chur i láthair, agus chun aiseolas an phobail a lorg. Fógrófar an t-imeacht taispeána poiblí seo ar an láithreán gréasáin seo agus sna meáin áitiúla agus déanfar an t-eolas ábhartha a uaslódáil go dtí láithreán gréasáin an tionscadail roimh ré freisin.

Leanfaidh foireann an tionscadail ag tabhairt faoina ndualgais freisin, ach ní leanfar ar aghaidh le haon phríomhchinntí tionscadail a dhéanamh óna dteastaíonn ionchur nó aiseolas ón bpobal go dtí gur féidir linn idirchaidreamh díreach a dhéanamh trí chomhairliúchán poiblí.”

Tuigim

Próiséas Pleanála agus Dearadh

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo