Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Tionscadal Nollaig 2020

I gcomhréir le srianta agus comhairle reatha Covid-19, cuireadh comhairliúchán poiblí ar líne ar siúl i Meitheamh 2020, a chuir torthaí an staidéir ar shrianta agus na roghanna scéime i láthair a sainaithníodh mar chuid de Chéim 2 – Roghnú na Rogha. Tá an comhairliúchán poiblí dúnta anois ach is féidir an bróisiúr comhairliúcháin ar roghanna an bhealaigh a íoslódáil, áfach, tríd an láithreán gréasáin seo.

Tá an chéim dheiridh de Chéim 2 bainte amach ag an tionscadal faoi láthair agus tá súil leis go roghnófar an Rogha Conair Bhealaigh i Ráithe 1 2021. A luaithe a roghnófar é, socrófar imeacht taispeána chun an Rogha Conair Bhealaigh a chur i láthair, agus chun aiseolas an phobail a lorg. Fógrófar sonraí faoin Rogha Conair Bhealaigh agus dáta an imeachta seo a bheidh ag teacht aníos ar an láithreán gréasáin seo.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag dul i ngleic le haon cheisteanna faoin tionscadal ar an nguthán nó ar ríomhphost trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil ar an leathanach ‘Teagmháil a Dhéanamh Linn’ den láithreán gréasáin.

Ní leanfar ar aghaidh le haon phríomhchinntí tionscadail a dhéanamh óna dteastaíonn ionchur nó aiseolas ón bpobal go dtí gur féidir linn idirchaidreamh díreach a dhéanamh trí thaispeáint phoiblí phleanáilte na Rogha Conair Bhealaigh.

Tuigim

Tréimhsí Tionscadail

Beidh dul chun cinn pleanála agus dearadh an Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór i gcomhréireacht le Treoirlínte Bainistíochta Tionscadal BIÉ.

Tugann na treoirlínte seo sonraí ar módh oibre agus próiséas na pleanála, dearadh agus foirgníocht i gcomhair scéimeanna bóithre náisiúnta i ocht dtréimhse difriúla.

Tá Raon agus Réamh-Breithmheas (Tréimhse 0) don Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór cheanna féin déanta ag THRDO. Tá Atkins anois chun dul chun cinn a dheanamh san scéim i dtreo Coincheap agus Féideartheacht (Tréimhse 1). Tá forbairt agus imscrúdú ar an féideartheachtaí an tionscadal i gceist sa tréimhse seo. Deanfar meas ar na spriocanna ó Tréimhse 1 in aghaidh pleananna agus treoirlínte straitéiseacha bainteacha. Tá ceantar staidéir sainithe le srianta cosúil le timpeallacht, forbairt Reatha agus trácht.

Ar chríochnú Tréimhse 1, bogfaidh an tionscadal ar aghaidh go Roghnúcháin (Tréimhse 2). Sa Tréimhse seo, aithneofar srianta, deanfar forbairt agus scrúdú ar roghanna conaire bhealaigh in aghaidh spriocanna na scéime, ag cuir tosca innealtóireachta, timpeallachta, agus eacnamaíochta san áireamh. Pioctar an rogha conaire bealaigh mar thoradh den scrúdú seo.

Phases Overview

I ndiaidh an rogha conaire bealaigh a phiocadh, críochnófar miondearadh agus measúnacht timpeallachta i rith Tréimhse 3. Déanfar forbairt ar rogha conaire bealaigh agus bunófar riachtanaisí tógáil talún. Aithneofar aon tionchar suntasach agus déanfar athscagadh ar dearadh na scéime in oirúint leis.

I rith Treimhse 4 beidh ullmhúchán agus foilseachán i gceist ar na Ordaithe Reachtúla a dtéann i bhfeidhim le reachtaíocht pleanála agus timpeallachta don scéim. Beidh Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus Ordú Ceannaithe Éigeantach san áireamh. Beidh siad seo faoi réir cead ón mBord Pleanála. Beartóigh siad sin má tá gá éisteacht ó bhéal a chuir i láithair.

I rith an próiséas pleanála agus dearadh, beidh cúpla deis ag an bpobal aiseolas agus moltaí a thabhairt faoi an scéim. Beidh comhairle poiblí deanta i rith gach tréimhse mar is léir sa bhfíor thíos.

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo