Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín do Láithreán Gréasáin tionscadail maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin i rith shrianta Covid 19

“I gcomhréir le riachtanais treoirlínte náisiúnta do thionscadail bhonneagair, críochnaíodh an chéad chéim de thionscadal an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór agus deimhnítear go n-oireann an tionscadal i dtaobh cúrsaí straitéiseacha de do bheartais agus cláir reatha agus sainaithníodh an gá atá leis an scéim agus a cuspóirí.

Sainaithníodh réimse fairsing srianta agus gnéithe laistigh den limistéar staidéir don tionscadal a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar roghanna inmharthana scéime a shainaithint agus a mheasúnú.

Is féidir linn idirchaidreamh a dhéanamh anois leis an bpobal agus torthaí an staidéir ar na srianta a chur i láthair agus chun aiseolas a lorg ar roghanna na scéime a sainaithníodh mar chuid de Chéim 2 – Roghnú na Rogha. I gcomhréir le srianta agus comhairle reatha Covid-19, áfach, cuireadh gach comhairliúchán agus cruinniú poiblí aghaidh ar aghaidh siar go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Nuair a chuirtear san áireamh go leanann srianta Covid 19 a bheith i bhfeidhm, cé go bhfuil laghdú ag teacht orthu, lorgaímid go nglacann an pobal páirt i bhfoirm comhairliúcháin ar líne a bheidh ar fáil trí láithreán gréasáin an tionscadail, anuas ar eolas i nuachtáin áitiúla. Eagraíodh go mbeidh an comhairliúchán seo ar siúl ar líne agus sa phost ón 2 go dtí an 5 Meitheamh agus is féidir aighneachtaí a sheoladh ar aghaidh go dtí an 26 Meitheamh. Tá comhairliúchán á fhógairt faoi láthair ar láithreán gréasáin an tionscadail agus i nuachtáin áitiúla atá á scaipeadh i limistéar na scéime ón 2 go dtí an 3 Meitheamh.

Más mian leat labhairt le ball foirne den tionscadal faoi cheist ar leith, is féidir leat é sin a dhéanamh trí ghlao ar 01 8108000 idir 09:00 agus 17:00 uair ón 2 go dtí an 5 Meitheamh.

Ón 8 Meitheamh ar aghaidh, leanfaimid ag dul i ngleic le haon cheisteanna faoin tionscadal ar an nguthán nó ar ríomhphost trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil ar an leathanach ‘Teagmháil a Dhéanamh Linn’ den láithreán gréasáin.

Beartaítear, a luaithe a bhaintear srianta Covid-19, go socrófar imeacht taispeána poiblí chun torthaí an staidéir ar na srianta agus roghanna chonair an bhealaigh a sainaithníodh a chur i láthair, agus chun aiseolas an phobail a lorg. Fógrófar an t-imeacht taispeána poiblí seo ar an láithreán gréasáin seo agus sna meáin áitiúla agus déanfar an t-eolas ábhartha a uaslódáil go dtí láithreán gréasáin an tionscadail roimh ré freisin.

Leanfaidh foireann an tionscadail ag tabhairt faoina ndualgais freisin, ach ní leanfar ar aghaidh le haon phríomhchinntí tionscadail a dhéanamh óna dteastaíonn ionchur nó aiseolas ón bpobal go dtí gur féidir linn idirchaidreamh díreach a dhéanamh trí chomhairliúchán poiblí.”

Tuigim

Tréimhsí Tionscadail

Beidh dul chun cinn pleanála agus dearadh an Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór i gcomhréireacht le Treoirlínte Bainistíochta Tionscadal BIÉ.

Tugann na treoirlínte seo sonraí ar módh oibre agus próiséas na pleanála, dearadh agus foirgníocht i gcomhair scéimeanna bóithre náisiúnta i ocht dtréimhse difriúla.

Tá Raon agus Réamh-Breithmheas (Tréimhse 0) don Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór cheanna féin déanta ag THRDO. Tá Atkins anois chun dul chun cinn a dheanamh san scéim i dtreo Coincheap agus Féideartheacht (Tréimhse 1). Tá forbairt agus imscrúdú ar an féideartheachtaí an tionscadal i gceist sa tréimhse seo. Deanfar meas ar na spriocanna ó Tréimhse 1 in aghaidh pleananna agus treoirlínte straitéiseacha bainteacha. Tá ceantar staidéir sainithe le srianta cosúil le timpeallacht, forbairt Reatha agus trácht.

Ar chríochnú Tréimhse 1, bogfaidh an tionscadal ar aghaidh go Roghnúcháin (Tréimhse 2). Sa Tréimhse seo, aithneofar srianta, deanfar forbairt agus scrúdú ar roghanna conaire bhealaigh in aghaidh spriocanna na scéime, ag cuir tosca innealtóireachta, timpeallachta, agus eacnamaíochta san áireamh. Pioctar an rogha conaire bealaigh mar thoradh den scrúdú seo.

Phases Overview

I ndiaidh an rogha conaire bealaigh a phiocadh, críochnófar miondearadh agus measúnacht timpeallachta i rith Tréimhse 3. Déanfar forbairt ar rogha conaire bealaigh agus bunófar riachtanaisí tógáil talún. Aithneofar aon tionchar suntasach agus déanfar athscagadh ar dearadh na scéime in oirúint leis.

I rith Treimhse 4 beidh ullmhúchán agus foilseachán i gceist ar na Ordaithe Reachtúla a dtéann i bhfeidhim le reachtaíocht pleanála agus timpeallachta don scéim. Beidh Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus Ordú Ceannaithe Éigeantach san áireamh. Beidh siad seo faoi réir cead ón mBord Pleanála. Beartóigh siad sin má tá gá éisteacht ó bhéal a chuir i láithair.

I rith an próiséas pleanála agus dearadh, beidh cúpla deis ag an bpobal aiseolas agus moltaí a thabhairt faoi an scéim. Beidh comhairle poiblí deanta i rith gach tréimhse mar is léir sa bhfíor thíos.

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo