Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Tionscadal Nollaig 2020

I gcomhréir le srianta agus comhairle reatha Covid-19, cuireadh comhairliúchán poiblí ar líne ar siúl i Meitheamh 2020, a chuir torthaí an staidéir ar shrianta agus na roghanna scéime i láthair a sainaithníodh mar chuid de Chéim 2 – Roghnú na Rogha. Tá an comhairliúchán poiblí dúnta anois ach is féidir an bróisiúr comhairliúcháin ar roghanna an bhealaigh a íoslódáil, áfach, tríd an láithreán gréasáin seo.

Tá an chéim dheiridh de Chéim 2 bainte amach ag an tionscadal faoi láthair agus tá súil leis go roghnófar an Rogha Conair Bhealaigh i Ráithe 1 2021. A luaithe a roghnófar é, socrófar imeacht taispeána chun an Rogha Conair Bhealaigh a chur i láthair, agus chun aiseolas an phobail a lorg. Fógrófar sonraí faoin Rogha Conair Bhealaigh agus dáta an imeachta seo a bheidh ag teacht aníos ar an láithreán gréasáin seo.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag dul i ngleic le haon cheisteanna faoin tionscadal ar an nguthán nó ar ríomhphost trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil ar an leathanach ‘Teagmháil a Dhéanamh Linn’ den láithreán gréasáin.

Ní leanfar ar aghaidh le haon phríomhchinntí tionscadail a dhéanamh óna dteastaíonn ionchur nó aiseolas ón bpobal go dtí gur féidir linn idirchaidreamh díreach a dhéanamh trí thaispeáint phoiblí phleanáilte na Rogha Conair Bhealaigh.

Tuigim

Comhairliúchán Poiblí

Roghanna Conaire Bealaigh Comhairliúchán Poiblí Uimh. 1

DÉ MÁIRT 2ND MEITHEAMH - DÉ CÉADAOIN 5 MEITHEAMH 2020

Ba é seo an chéad cheann de na comhairliúcháin phoiblí agus bá é an cuspóir cuireadh a thabhairt do bhaill an phobail trácht a dhéanamh ar na tograí. Cuideoidh na tuairimí seo le Comhairle Contae Chill Chainnigh forbairt a dhéanamh ar na roghanna bealaigh do Scéim an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór. Tá súil leis go gcríochnófar an Chéim um Roghnú Roghanna i Ráithe 1 2021 agus tá dul chun cinn déanta air de réir ‘Treoirlínte Bainistíochta Tionscadail’ BIÉ. Cuirtear an t-aistriúchán reatha Gaeilge ar fáil ar an láithreán gréasáin.

Roghnú Roghanna


Breithníodh i gCéim 1 den Phróiseas Roghnú Roghanna na bacainní aitheanta maidir le raon roghanna féideartha a fhorbairt i gcomhair measúnaithe laistigh den limistéar staidéir.

Rinneadh measúnú ar na roghanna seo faoi thrí cheannteideal Innealtóireacht, Comhshaol agus Geilleagar agus cuireadh sé rogha ar an ngearrliosta chun dul ar aghaidh sa Phróiseas Roghnú Roghanna. Tá na sé Rogha Conaire seo léirithe ar an léarscáil atá isteach leis an mbróisiúr seo agus tá léarscáileanna mionsonraithe de gach rogha conaire bealaigh ar fáil le híoslódáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ar na Roghanna Conaire Bealaigh le linn an chomhairliúcháin phoiblí seo. Déan machnamh cúramach ar na conairí bealaigh a chuirtear faoi do bhráid agus cuir do chuid tuairimí isteach trí chliceáil ar an gcnaipe Fág Aiseolas.

Tá na roghanna conaire bealaigh 600m ar leithead de ghnáth agus léiríonn na conairí sin na tailte ina bhféadfaí scéim bóthair a fhorbairt agus ní leithead iarbhír an bhóthair nó na dtailte a bheidh le fáil. Ba cheart a thabhairt ar aird go bhféadfar teorainn conaire bealaigh a athrú de réir mar a fhorbraíonn an tionscadal chun dul i ngleic le haon bhacainní nua a d’fhéadfadh teacht chun cinn i rith an phróisis comhairliúcháin agus deartha.

Breithneoidh an fhoireann thionscadail an t-aiseolas agus na tuairimí a gheofar tríd an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí seo mar chuid den phróiseas sa Chéim Roghnú Roghanna.

Sainaithneofar sa Chéim Roghnú Roghanna Conair Bhealaigh is Dealraithí a Roghnófar agus taispeánfar é sin ansin ag Imeacht Taispeána Poiblí amach anseo. Táthar ag súil go mbeidh sé sin ar siúl i R3 de 2020. Foilseofar nuashonruithe, nuacht agus sonraí maidir le comhairliúcháin phoiblí amach anseo ar an suíomh gréasáin seo agus fógrófar iad sa phreas áitiúil agus ar na meáin shóisialta.

Príomhchritéir mheasúnaithe le haghaidh na Roghanna Conaire Bealaigh

  • Geilleagar
  • Inrochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialta
  • Sábháilteacht
  • Comhtháthú
  • An comhshaol
  • Gníomhaíocht Choirp

Íoslódáil ár gConair Bealaigh Conair Bealaigh Bróisiúr Rogha


Tá léarscáil mhionsonraithe de gach rogha conaire bealaigh ar fáil le híoslódáil

Íoslódáil an Bróisiúr

Íoslódáil ár mBróisiúr


Is féidir amharc ar an bhfaisnéis ar an suíomh seo freisin mar PDF is féidir a phriontáil mar aon le ceistneoir aiseolais is féidir a chur ar ais saor in aisce sa phost.

Íoslódáil an Bróisiúr

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo