Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Bealtaine 2021

Ar aon dul leis na srianta agus an chomhairle reatha maidir le COVID-19, reáchtálfar taispeántas poiblí ar líne ag cur torthaí Chéim 2 - An Roghnúchán i láthair ón 26 Bealtaine go dtí an 4 Meitheamh 2021.

Tá Roghnúchán Chéim 2 críochnaithe agus tá an Rogha Is Fearr Roghnaithe. Tá an Imeacht Taispeántais Phoiblí dúnta anois ach leanfar leis an fhaisnéis chúlra agus na tuairiscí mionsonraithe a bheith ar fáil le híoslódáil ón leathanach Comhairliúcháin Phoiblí faoin dtáb Imeacht Taispeána Poiblí.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag tabhairt aghaidh ar aon cheisteanna faoin tionscadal ar an bhfón nó ar r-phost, agus tá á sonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’ ar an suíomh gréasáin.

Mar gheall ar go bhfuil srianta COVID-19 fós i bhfeidhm, táimid ag iarraidh go mbeidh an pobal ag glacadh páirte in imeacht taispeántais ar líne a mbeifear in ann rochtain a fháil air ón suíomh gréasáin seo.

Tuigim

Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Bealtaine 2021

Ar aon dul leis na srianta agus an chomhairle reatha maidir le COVID-19, reáchtálfar taispeántas poiblí ar líne ag cur torthaí Chéim 2 - An Roghnúchán i láthair ón 26 Bealtaine go dtí an 4 Meitheamh 2021.

Tá Roghnúchán Chéim 2 críochnaithe agus tá an Rogha Is Fearr Roghnaithe. Tá an Imeacht Taispeántais Phoiblí dúnta anois ach leanfar leis an fhaisnéis chúlra agus na tuairiscí mionsonraithe a bheith ar fáil le híoslódáil ón leathanach Comhairliúcháin Phoiblí faoin dtáb Imeacht Taispeána Poiblí.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag tabhairt aghaidh ar aon cheisteanna faoin tionscadal ar an bhfón nó ar r-phost, agus tá á sonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’ ar an suíomh gréasáin.

Mar gheall ar go bhfuil srianta COVID-19 fós i bhfeidhm, táimid ag iarraidh go mbeidh an pobal ag glacadh páirte in imeacht taispeántais ar líne a mbeifear in ann rochtain a fháil air ón suíomh gréasáin seo.

Tuigim

An N25 ó Phort Láirge go dtí An Gleann Mór


Faoi láthair táthar ag deireadh Céim 2 den tionscadal - An Roghnúchán curtha i gcrích chun críche an tionscadail agus mar chuid den phróiseas seo tá imeacht taispeántais phoiblí neamhreachtach le reáchtáil chun aiseolas a fháil ón bpobal maidir leis an Rogha is Fearr.

Mar gheall ar go bhfuil srianta COVID-19 fós i bhfeidhm, táimid ag iarraidh go mbeidh an pobal ag glacadh páirte i seisiún comhairleoireachta ar líne a mbeifear in ann rochtain a fháil air ón suíomh gréasáin seo.

Iarrtar ort aiseolas a chur isteach ar an gcuid den suíomh le haghaidh na tráchtaireachta ar shuíomh Gréasáin an tionscadail www.n25waterford2glenmore.ie. Bí d’aighneachtaí isteach agat faoin Aoine, an 4** Meitheamh 2021

n25waterford2glenmore@kilkennycoco.ie

Tá an Rogha Is Fearr tugtha le fios mar chonair DHÚGHORM agus tá faisnéis ar fáil tríd an mapáil idirghníomhach agus an fhaisnéis chúlra mhionsonraithe atá ar fáil le híoslódáil ón leathanach ‘Imeacht Taispeántais Phoiblí’.

Cad atá ag tarlú anois?


Faoi láthair táthar ag deireadh Céim 2 den tionscadal - An Roghnúchán curtha i gcrích chun críche an tionscadail agus mar chuid den phróiseas seo tá imeacht taispeántais phoiblí neamhreachtach le reáchtáil chun aiseolas a fháil ón bpobal maidir leis an Rogha is Fearr.

Seo mórthionscadal bonneagair do Réigiún an Oirdheiscirt.

Tá Scéim bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór an-tabhachtach mar go mbeidh sé mar phíosa de:

  • An Líonra Iompar Treas-Eorpach.
  • Tionscadal Éireann 2040, ionchorpraithe leis an Chreat Náisiúnta Pleanála (CNP) agus Plean Forbartha Náisiúnta (2018-2027) (PFN).
  • Creat Infheistíochta Straitéiseach Iompar Tíre (CISIT)
  • Taisteal Chliste: Todhchaí Inbhuainaithe Iompar (2009-2020)
  • Straitéis Sábháilteachta Bóithre (2013-2020)
  • Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Réigiún na Oir-Dheiscearta. (2010-2022)

Dhein Tramore House Regional Design Office (THRDO) obair phleanála agus dearadh ar son Chomhairle Contae Chill Chainnigh don Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór idir 2007 agus 2011. Cuireadh an tionscadal ar fionraí ar chúiseanna eacnamaíochta. Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh anois tar éis Atkins a cheapadh chun cur chun cinn a dheanamh ar an tionscadal tríd an phróiséas pleanála agus dearadh. Ag braith ar chúrsaí chistithe, Déanfair fobairt ar an bpróiséas dearadh i dtréimhsí, le deiseanna don phobal páirt a ghlacadh sna cinntí a dheantar i ngach tréimhse. Beidh Atkins ag críochnú Tréimhse 1 go 4 de phróiséas pleanála agus dearadh an tionscadal (Tagair do alt Tréimhsí Tionscadail i gcomhair mionsonraí). Ba chóir nóta a dhéanamh go bhfuil seans go mbeidh athraithe san chonair bhealaigh is dealraithí a roghnófar ón gceann a dheanadh sanaithint ar san obair a dheanadh idir 2007 agus 2011.

Cuir Síos ar an Tionscadal


Tá Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór lonnaithe idir dhá phríomh-scéim seachbhealaigh timpeall ar Chathair Phort Láirge agus Ros Mhic Thriúin. Deanfaidh an scéim seo nasc idir Seachbhealach Ros Mhic Thriúin (le oscailt i 2019) agus Seachbhealach Chaithair Phort Láirge N25 (oscailte i 2009). Beidh thart ar 9.5km de phríomhbhóthair náisiúnta débhealach i gceist, ag cuir nasc idir an dá phíosa atá cheanna féin uasghrádaithe den N25.

Tá Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór lonnaithe idir dhá phríomh-scéim seachbhealaigh timpeall ar Chathair Phort Láirge agus Ros Mhic Thriúin. Deanfaidh an scéim seo nasc idir Seachbhealach Ros Mhic Thriúin (le oscailt i 2019) agus Seachbhealach Chaithair Phort Láirge N25 (oscailte i 2009). Beidh thart ar 9.5km de phríomhbhóthair náisiúnta débhealach i gceist, ag cuir nasc idir an dá phíosa atá cheanna féin uasghrádaithe den N25.

Dhein THRDO forbairt agus scrúdú ar roghanna conaire bealaigh don Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór. Piocadh an chonair bhealaigh is dealraithí agus tá sé le feiceál san Plean Forbartha Chomhairle Condae Cill Chainnigh 2014-2020. Mar gheall ar athruithe in reachtaíocht timpeallachta, caighdeáin dearadh agus dul i bhfeidhm le riachtanais an Chóid Chaiteachais Phoiblí, Deanfaidh Atkins forbairt agus scrúdú ar roghanna conaire bealaigh agus piocfar an chonair bhealaigh is dealraithí nua. Tógfar an obair pleanála agus dearadh a dhein THRDO san áireamh mar phíosa den phróiséas seo.

Chríochnaigh Atkins Céim 1 - Coincheap agus Indéantacht i Ráithe 4 2019 agus sainaithníodh réimse fairsing srianta agus gnéithe ar nós réadmhaoine, srianta seandálaíochta agus comhshaoil, a d’imir tionchar ar roghanna inmharthana scéime a shainaithint agus a mheasúnú i gCéim 2 – Roghnú na Roghanna.

D’aistrigh an tionscadal go dtí Céim 2 i Ráithe 4 2019 agus tá trí chéim mheasúnaithe sa chéim seo a bhfuil de chuspóir acu an chonair bhealaigh is dealraithí a roghnófar a roghnú as na roghanna.

Sa chéad chéim i gCéim 2, forbraíodh cúig rogha indéanta conair bhealaigh laistigh den limistéar staidéir agus rinneadh measúnú orthu faoi Innealtóireacht, an Comhshaol agus an Geilleagar agus cuireadh na sé rogha ba mhó conair bhealaigh i láthair ag comhairliúchán fíorga a cuireadh ar siúl i Meitheamh 2020 trí láithreán gréasáin an tionscadail, áit ar lorgaíodh aiseolas ón bpobal.

Sa dara céim de Chéim 2, rinneadh measúnú níos mionsonraithe ar na sé rogha conair bhealaigh seo faoin gComhshaol, Sábháilteacht, an Geilleagar, Inrochtaineacht agus Ionchuimsiú agus Imeascadh Sóisialta mar bhealach chun an chonair bhealaigh is dealraithí a roghnófar a shainaithint.

Tá Roghnú Rogha Chéim 2 curtha i gcrích ag an tionscadal agus roghnaíodh Rogha Rogha i R2 2021. Tá imeacht taispeána poiblí na Rogha Roghnaithe ar fáil le feiceáil ar an suíomh Gréasáin seo (cluaisín Comhairliúcháin Phoiblí ón 26 Bealtaine go dtí an 4 Meitheamh).

Leanann Scéim Bóthair an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór de bheith ina chuspóir de chuid Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus Bhonneagar Iompair Éireann (BIÉ) mar gheall gur príomhfheabhsúchán ar bhóithre é a imreoidh tionchar dearfach ar thrácht sa réigiún. I measc bhuntáistí na scéime, beidh laghdú ar bhrú tráchta, laghdú ar amanna aistir, feabhas a chur ar iontaofachta agus ar chompord aistir agus leibhéal i bhfad níos airde de shábháilteacht ar bhóithre ar an mbealach.

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo