Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Bealtaine 2021

Ar aon dul leis na srianta agus an chomhairle reatha maidir le COVID-19, reáchtálfar taispeántas poiblí ar líne ag cur torthaí Chéim 2 - An Roghnúchán i láthair ón 26 Bealtaine go dtí an 4 Meitheamh 2021.

Tá Roghnúchán Chéim 2 críochnaithe agus tá an Rogha Is Fearr Roghnaithe. Tá an Imeacht Taispeántais Phoiblí dúnta anois ach leanfar leis an fhaisnéis chúlra agus na tuairiscí mionsonraithe a bheith ar fáil le híoslódáil ón leathanach Comhairliúcháin Phoiblí faoin dtáb Imeacht Taispeána Poiblí.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag tabhairt aghaidh ar aon cheisteanna faoin tionscadal ar an bhfón nó ar r-phost, agus tá á sonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’ ar an suíomh gréasáin.

Mar gheall ar go bhfuil srianta COVID-19 fós i bhfeidhm, táimid ag iarraidh go mbeidh an pobal ag glacadh páirte in imeacht taispeántais ar líne a mbeifear in ann rochtain a fháil air ón suíomh gréasáin seo.

Tuigim

Comhairliúchán Poiblí

Roghanna Conaire Bealaigh Comhairliúchán Poiblí Uimh. 1

DÉ MÁIRT 2ND MEITHEAMH - DÉ CÉADAOIN 5 MEITHEAMH 2020

Ba é seo an chéad cheann de na comhairliúcháin phoiblí agus bá é an cuspóir cuireadh a thabhairt do bhaill an phobail trácht a dhéanamh ar na tograí. Cuideoidh na tuairimí seo le Comhairle Contae Chill Chainnigh forbairt a dhéanamh ar na roghanna bealaigh do Scéim an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór. Tá súil leis go gcríochnófar an Chéim um Roghnú Roghanna i Ráithe 1 2021 agus tá dul chun cinn déanta air de réir ‘Treoirlínte Bainistíochta Tionscadail’ BIÉ. Cuirtear an t-aistriúchán reatha Gaeilge ar fáil ar an láithreán gréasáin.

Roghnú Roghanna


Breithníodh i gCéim 1 den Phróiseas Roghnú Roghanna na bacainní aitheanta maidir le raon roghanna féideartha a fhorbairt i gcomhair measúnaithe laistigh den limistéar staidéir.

Rinneadh measúnú ar na roghanna seo faoi thrí cheannteideal Innealtóireacht, Comhshaol agus Geilleagar agus cuireadh sé rogha ar an ngearrliosta chun dul ar aghaidh sa Phróiseas Roghnú Roghanna. Tá na sé Rogha Conaire seo léirithe ar an léarscáil atá isteach leis an mbróisiúr seo agus tá léarscáileanna mionsonraithe de gach rogha conaire bealaigh ar fáil le híoslódáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ar na Roghanna Conaire Bealaigh le linn an chomhairliúcháin phoiblí seo. Déan machnamh cúramach ar na conairí bealaigh a chuirtear faoi do bhráid agus cuir do chuid tuairimí isteach trí chliceáil ar an gcnaipe Fág Aiseolas.

Tá na roghanna conaire bealaigh 600m ar leithead de ghnáth agus léiríonn na conairí sin na tailte ina bhféadfaí scéim bóthair a fhorbairt agus ní leithead iarbhír an bhóthair nó na dtailte a bheidh le fáil. Ba cheart a thabhairt ar aird go bhféadfar teorainn conaire bealaigh a athrú de réir mar a fhorbraíonn an tionscadal chun dul i ngleic le haon bhacainní nua a d’fhéadfadh teacht chun cinn i rith an phróisis comhairliúcháin agus deartha.

Breithneoidh an fhoireann thionscadail an t-aiseolas agus na tuairimí a gheofar tríd an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí seo mar chuid den phróiseas sa Chéim Roghnú Roghanna.

Sainaithneofar sa Chéim Roghnú Roghanna Conair Bhealaigh is Dealraithí a Roghnófar agus taispeánfar é sin ansin ag Imeacht Taispeána Poiblí amach anseo. Táthar ag súil go mbeidh sé sin ar siúl i R3 de 2020. Foilseofar nuashonruithe, nuacht agus sonraí maidir le comhairliúcháin phoiblí amach anseo ar an suíomh gréasáin seo agus fógrófar iad sa phreas áitiúil agus ar na meáin shóisialta.

Príomhchritéir mheasúnaithe le haghaidh na Roghanna Conaire Bealaigh

 • Geilleagar
 • Inrochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialta
 • Sábháilteacht
 • Comhtháthú
 • An comhshaol
 • Gníomhaíocht Choirp

Íoslódáil ár Léarscáil den Rogha Is Fearr


Tá léarscáil mhionsonraithe den Rogha is Fearr ar fáil le híoslódáil.

Íoslódáil an Léarscáil

Íoslódáil ár mBróisiúr faoin Rogha Is Fearr


Tá bróisiúr ina leagtar amach an Rogha is Fearr ar fáil le híoslódáil.

Íoslódáil Bróisiúr

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo

An Rogha is Fearr Taispeántas Poiblí Uimh.1 de 2021

AN 26 BEALTAINE GO DTÍ AN 4 MEITHEAMH

Tá an Rogha Is Fearr tugtha le fios mar chonair DHÚGHORM agus tá faisnéis ar fáil tríd an mapáil idirghníomhach agus an fhaisnéis chúlra mhionsonraithe atá ar fáil le híoslódáil ón leathanach ‘Imeacht Taispeántais Phoiblí’.

Féach ar an léarscáil

Roghnú Roghanna


Tá an Fhoireann Tionscadail tar éis measúnú ar na sé rogha conaire bealaigh a chríochnú, a foilsíodh le linn an chomhairliúcháin phoiblí neamhreachtúil a tionóladh i Meitheamh 2020. Is é an rogha dúghorm atá sainaitheanta mar an Rogha Is Fearr. Rinneadh é seo a mheas le bheith an réiteach is inbhuaine chomh maith leis an rogha a chuireann an cothromaíocht is fearr de buntáistí agus de thionchair de réir na sé critéir a úsáidtear chun tionscadail bonneagair iompair a roghnú. Is iad na príomhchritéir mheasúnaithe seo ná:

Is éard a bhí mar aidhm an Taispeántais Phoiblí ná chun an phobal a chur ar an eolas faoin gConair Bhealaigh is Fearr Atá Ag Teacht Chun Cinn agus chun deis a thabhairt don phobal páirt a ghlacadh sa phróiseas má tá ceisteanna, ábhair imní agus barúlacha acu a bhaineann leis an Rogha Is Fearr Atá ag Teacht Chun Cinn.Tá an Imeacht Taispeántais Phoiblí dúnta anois ach leanfar leis an fhaisnéis chúlra agus na tuairiscí mionsonraithe a bheith ar fáil le híoslódáil ón leathanach Comhairliúcháin Phoiblí faoin dtáb Imeacht Taispeántais Phoiblí.

Déan teagmháil linn Leathanach

Príomhchritéir mheasúnaithe le haghaidh na Roghanna Conaire Bealaigh

 • Geilleagar
 • Inrochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialta
 • Sábháilteacht
 • Comhtháthú
 • An comhshaol
 • Gníomhaíocht Choirp

Íoslódáil ár Léarscáil den Rogha Is Fearr


Tá léarscáil mhionsonraithe den Rogha is Fearr ar fáil le híoslódáil.

Íoslódáil an Léarscáil

Íoslódáil ár mBróisiúr faoin Rogha Is Fearr


Tá bróisiúr ina leagtar amach an Rogha is Fearr ar fáil le híoslódáil.

Íoslódáil Bróisiúr

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo