Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Bealtaine 2021

Ar aon dul leis na srianta agus an chomhairle reatha maidir le COVID-19, reáchtálfar taispeántas poiblí ar líne ag cur torthaí Chéim 2 - An Roghnúchán i láthair ón 26 Bealtaine go dtí an 4 Meitheamh 2021.

Tá Roghnúchán Chéim 2 críochnaithe agus tá an Rogha Is Fearr Roghnaithe. Tá an Imeacht Taispeántais Phoiblí dúnta anois ach leanfar leis an fhaisnéis chúlra agus na tuairiscí mionsonraithe a bheith ar fáil le híoslódáil ón leathanach Comhairliúcháin Phoiblí faoin dtáb Imeacht Taispeána Poiblí.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag tabhairt aghaidh ar aon cheisteanna faoin tionscadal ar an bhfón nó ar r-phost, agus tá á sonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’ ar an suíomh gréasáin.

Mar gheall ar go bhfuil srianta COVID-19 fós i bhfeidhm, táimid ag iarraidh go mbeidh an pobal ag glacadh páirte in imeacht taispeántais ar líne a mbeifear in ann rochtain a fháil air ón suíomh gréasáin seo.

Tuigim

Ceisteanna Coitianta

Is é Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór nasc idir Seachbhealach Ros Mhic Thriúin (le oscailt i 2019) agus Seachbhealach Chaithair Phort Láirge N25 (oscailte i 2009). Tá timpeall ar 9.5km de phríomh-bhóthair náisiúnta débhealach, ag cruthú nasc idir an dá phíosa uasghrádaithe den N25. Tá an scéim á fhorbairt de réir Treoirlínte Bainistíochta Tionscadal BIÉ. Tá Atkins ceapaithe ag Comhairle Chondae Chill Chainnigh mar Chomhairleoir chun bogadh ar aghaidh leis an scéim. Tá Tramore House Regional Design Office ag bainistiú an tionscadal ar son Chomhairle Condae Chill Chainnigh, agus Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ). Tá todhchaí an fhorbairt ag braith ar cheadúnaisí bainteacha agus cistiú atá ar fáil.

Déanfaidh an tionscadal seo cur chun cinn ar straitéis agus spriocanna den Plean Forbartha Náisiúnta (PFN) 2018-2027 agus an Chreat Pleanála Náisiúnta – Tionscadal Éireann 2040. Tá an Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór sa PFN i gcomhair réamhmheasúnú agus pleanáil luaith. Tabharfaidh an scéim faoi fadhbanna sábháilteachta, fad an turas, agus toilleadh ar an líonra iompar N25.

Tá an Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór sa PFN i gcomhair réamhmheasúnú agus pleanáil luaith. Áfach, tá dul chun cinn na scéime tríd pleannáil, dearadh agus foirgníocht ag braith ar cheadúnaisí agus cistiú atá ar fáil.

Tá próiséas pleanála agus dearadh na scéime bunaithe ar Treoirlínte Bainistíochta Tionscadal BIÉ. Tá ceantar staidéir sainithe cheanna féin agus beidh srianta aitheanta. Ag an bpointe seo beidh tréimhse comhairle poiblí neamhreachtúla, ina mbeidh cuireadh ag an bpobal chun aiseolas a thabhairt. Déanfaidh Atkins roghanna conaire bealaidh a mheasúnú, agus cuirfear le chéile liosta rogha bealaí. Deanfar níos mó scagadh ar na roghanna agus ansin roghnófar an chonair bhealaigh uatha sin.

Ní léiríonn conairí bealaigh leithead an scéim bóithre nó talamh go mbeadh gnóthaithe acu nuair a chlúdaíonn siad achar níos mó. Tugann na conairí cur in iúl den achar ina bhfuil intinn chun forbairt a dhéanamh ar ailíniú an bhóthair. Boghtaí is féidir leis an gconair bealaigh méadú ag áiteanna faoi leith nó athrú, chun dul in oirúint le riachtanaisí innealtóreachta, measúnaithe timpealleachta nó de bharr de aiseolas glactha ón bpróiseas comhairle.

Glactar aiseolas ó chomhairle poiblí, suirbhéanna reatha agus measúnaithe timpealleachta agus innealtóireachta. Cuirfidh an Fhoireann Tionscadal an aiseolas sin san áireamh, agus má tá sé oirrúinach athrófar na conairí bealaigh. Tá conairí bealaigh níos leithne ná leithead an mbóthair chun spás a thabhairt i gcomhair athruithe mar a léiritear thuas. Dén ghnáth fanann na h-athruithe laistigh den chonair bealaigh ach boghtaí bíonn air a bheith méadaithe. Is féidir meascáin de phíosaí ó chonairí bealaigh difriúla má cheapfar gur an modh is fearr é.

An chéad chéim de phróiséas Roghnúcháin Bealaigh BIÉ ná ‘Réamhmheasúnú Rogha’. An chritéar measúnaithe de Roghanna Chonair Bhealaigh Féideartha ná Innealtóireacht, Timpeallacht agus Eacnamaíocht.

I ndiaidh measúnú a dheanamh ar na roghanna bealagh agus iad a chuir ar ghearrliosta faoi na teideal Innealtóireacht, Timpeallacht agus Eacnamaíocht, raghaidh na roghanna ar taispeántas phoiblí agus beidh seal de chomhairle poiblí neamhreachtúil. Tógfaidh an Foireann Tionscadal aiseolas a ghlactar tríd an gcomhairle poiblí san áireamh agus iad ag athaint an chonair bhealaigh is dealraithí a roghnófar. Measúnófar na roghanna atá fágtha faoi an dara chéim de phróiséas Roghnúcháin Bealaigh BIÉ. Na critéir a bheidh i gceist ná Eacnamaíocht, Sábháilteacht, Timpeallacht, Inrochtaineacht agus Iniamh Sóisialta, Comhtháthú agus Gníomhú Fisiciúil.
Is é an chonair bhealaigh is dealraithí a roghnófar ná an rogha is ráthúla bunaithe ar Céim 1 agus Céim 2 de na measúnaithe roghnúcháin. I Rith Céim 3 beidh seal eile i gcomhair comhairle poiblí neamhreachtúil ina nglacfar le aiseolas an phobal ar an gconair bhealaigh is dealraithí a roghnófar.

Beidh Scéim Bóithre N25 Phort Láirge go An Ghleann Mór timpeall ar 9.5km ar fhad agus gheobhfadh go mbeadh éafact aige ar roinnt airnéis cónaithe, agus seans go mbeidh gá ceann nó dhó a ghnóthú chun an scéim a áisiú.

Mar gheall ar an scála den tionscadal, tá seans mhaith go mbeidh an talún riachtanach ar fad gnóthaithe tríd Ordú Ceannaithe Éigeantaigh (OCÉ). Má tá do airnéis de aon saigheas san OCÉ, tá tú i dteideal cúiteamh. Seo an chás chomh maith i gcomhair éinne atá suim acu i n-áirnéis atá san OCÉ. Cuirfear cúiteamh ar fáil i bhfeidhim le reachtaíocht OCÉ.

Tá seans go mbeidh tionchar ag ceadanna pleanála nua laistigh den cheantar staidéir nó ar an gconair bealaigh ar chostas scéim bhóithre sa todhchaí. Beidh ceadanna pleanála agus forbairt nua bronnta laistigh den cheantar staidéir nó ar an chonair bealaigh, áfach déanfaidh an Fhoireann Tionscadail athbhreithniúchán ar gach cead pleanála mar go mbeidh seans go gcuirfidh siad isteach ar an scéim. Tógfar gach cead pleanála cás ar chás agus déanfar cinne innealtóireachta chun a dtionchar ar an scéim a mheas. I gcásanna áirithe molfaidh an Fhoireann Tionscadail go bhfuil sé ró-luaith an chead a thabhairt mar nach mbeadh an rogha conaire bealaigh cinnte fós.

Tógfar gach cead pleanála laistigh den cheantar staidéir cás ar chás go dtí go bpiocfar an bhealach nua.

Níl stádas na bóithre náisiúnta seachbhealaithe cinnte fós. Seans go bhfanfaidh na bóithre seachbhealaithe mar atá nó go n-aithreofar go bóithre réigiúnach nó bóithre áitiúla i ndiaidh tógáil na cuideanna nua den mbóthair náisiúnta.

Baileófar sonraí tráchta i Mean Fhomhair 2019. Déanfar scrúdú ar an eolas seo agus úsáidfear chun samhail tráchta a fhorbairt é. Úsáidfear é chun an bhealach a roghnú ansin.

Tógfaidh an Fhoireann Tionscadail ionchar an phobail san áirimh, cosúil le aighneachtaí a ghlacfar tríd an gcomhairle poiblí nó aithint ar faidhbanna áitiúla. Cuirfidh sé sin le forbairt an bpróiséas roghnúcháin bealaigh agus dearadh na scéime.